Home Diensten Onderhoud en reparatie Doe het zelf garage Bandenservice Montagepunt
Werkplek Foto's Over ons
Contact

Algemene voorwaarden

1.Alg.werkplaats reglement
1.aToepassing
Iedereen die werkzaamheden verricht in de DHZGT werkruimte wordt geacht op de hoogte te zijn van dit huishoudelijk en werkplaats reglement. Men is tevens onvoorwaardelijk gehouden zich aan alle bepalingen te onderwerp.
Het Werkplaatsreglement is vermeld op onze website, en duidelijk zichtbaar bij de receptie en in de D.H.Z. ruimtes.
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Doe Het Zelf Garage TOMAVI (hierna te noemen “DHZGT) partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen “de klant” zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.
 
1.b  Aansprakelijkheid
DHZGT is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover DHZGT opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten ter zake het ontstaan van de schade. Voor zover DHZGT desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van DHZGT te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat DHZGT aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.
 
1.b/b  De Toezichthouder
De toezichthouder is bevoegd controle uit te oefenen op het in acht nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen, het opgeruimd en schoon achterlaten van werkplek en gereedschap. Het geven van informatie over gebruik van speciaal gereedschap en apparatuur behoort ook tot zijn taak.
De toezichthouder is bevoegd iedereen die zich wederrechtelijk in de garage werkplaats bevindt of zich te buiten gaat aan wangedrag, belediging of anderszins, hierop aan te spreken, of onmiddellijk te verwijderen.
Iedereen, die de werkplaats of het voorterrein betreedt doet dit geheel op eigen risico.  Toezichthouders zijn nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel of toegebrachte schade, door wie dan ook toegebracht. Onder schade wordt verstaan: Schade aan eigendommen van andere , schade aan eigendommen van de DHZ, schade aan het gebouw, dan wel schade toegebracht aan derden.
 
Auto’s die binnen staan mogen niet worden afgesloten, dit i.v.m het evacuatieplan. Tevens dient de sleutel aanwezig te zijn.
 
1.c  Prijslijsten
De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing. DHZGT heeft het recht prijslijsten periodiek aan te passen.
 
1.d  Betalingen
Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van DHZGT, contant.
Bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden.
 
Aanbetalingen en mogelijke waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.
Wij verkopen tegen speciale prijzen verschillende soorten olie, remvloeistof en losse of bestelde onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij de toezichthouder en moeten vóór het verlaten van de garage worden afgerekend.
 
 
1 e Verschil van mening
Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met DHZGT gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.
1.f  Omzetting
Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindend artikel zoveel mogelijk benadert.
 
2. Verhuur
 
2.a Overeenkomst van verhuur 
De overeenkomst voor verhuur van het materiaal komt tot stand zodra de klant het orderformulier ondertekent.
Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt DHZGT zich het recht voor een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten dan wel de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid te ontbinden.
2.b Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij DHZGT en hiervoor de berekende huurprijs heeft voldaan en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DHZGT gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.
2.c Waarborgsom
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de klant per verhuur overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. Deze waarborgsom wordt door DHZGT vastgesteld met in acht name van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan DHZGT, de door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
2.d Controle
Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt,dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan DHZGT, zodat een en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.
2.e Eventuele Schade
Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient te worden gemeld aan DHZGT. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan DHZGT te voldoen. Naar keuze van DHZGT wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak verminderd met de door DHZGT te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren begane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door DHZGT geleden schade. 
 
De door DHZGT gemaakte expertise kosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de evt bijkomende kosten aan het gehuurde materiaal, komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door DHZGT geschat schadebedrag van € 1000 of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door DHZGT aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden € 1000 een expertise wordt uitgevoerd door DHZGT
2.f Gebruik
De klant stemt er mee in het materiaal bij DHZGT weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. . Extra kosten voor rekening klant.
De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van DHZGT opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.
2.g Werkplekken
Een werkplek of hefbrug wordt door de toezichthouder aangewezen. Het oprijden van een hefbrug gebeurt altijd onder toezicht en op aanwijzing van de toezichthouder. Het van tevoren bespreken van een hefbrug is niet noodzakelijk, maar wordt aangeraden.
Indien na 30 minuten van de verstreken reserveringstijd de werkplek/brug niet bemand is, vervalt deze reservering.De werkzaamheden moeten zich beperken tot onderhoud en reparatie aan het voertuig.
Voor een voertuig met sleutel werk van 2 dagen en langer kan een werkplek/brug gereserveerd woorden in overleg met de toezichthouder.
Het is toegestaan, dat een particulier een ander aan zijn voertuig laat werken. Verantwoordelijkheid voor het voertuig berust altijd bij de eigenaar.
Auto’s, motorfietsen of onderdelen mogen niet zonder toestemming van de toezichthouder in de garage achterblijven. Ook plaatsing op het voorterrein mag uitsluitend met toestemming van de toezichthouder. De voertuigen, die zich buiten de openingstijden op het voorterrein of in de garagewerkplaats bevinden moeten verplaatsbaar zijn.
2.h Gebruik speciaal gereedschap
Machinaal slijpen en schuren is slechts bij hoge uitzondering en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder toegestaan.
Lasapparatuur, bandenapparaat en testapparatuur mogen alleen onder toezicht worden gebruikt. Voor het gebruik van deze middelen zijn soms kosten verbonden. Zie hiervoor onze tarievenlijst op de receptie.
Na beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden schoongemaakt en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen, de werkplek of hefbrug schoongemaakt.
 
 
 
3. Opdracht voor Reparatie, Montage en Onderhoud
 
3a Uitvoeren van een opdracht
De opdracht tot uitvoering van evt werkzaamheden wordt schriftelijk aan DHZGT gegeven. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt. De opdracht vangt aan nadat de schriftelijk opdracht door de klant is getekend en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is DHZGT gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.
3.b Prijs (opgave) en termijn
De klant is verplicht het door DHZGT bestede aantal uren en de bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient DHZGT contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient DHZGT de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.  De Klant is echter dan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.
3.c Stallingkosten
Indien de klant binnen 2 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan DHZGT een vergoeding vragen wegens stallingkosten.
3.d Retentierecht
DHZGT kan retentierecht uitoefenen op het voertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan DHZGT niet of niet geheel voldoet.
3.e Onderdelen
 
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de gevraagde werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld.
Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een statiegeld regeling (homokineet bijv.)
3.f Garantie
Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt.
DHZGT garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door DHZGT uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten.
Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt.
De aanspraken op garantie vervallen indien de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken DHZGT op de hoogte stelt of DHZGT niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen of als derden zonder toestemming van DHZGT werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door DHZGT verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.